kleio Logo

Weblog

04/11/2022

The Rosetta Stone

... and what it actually says