kleio Logo

The Farnese — Vittoria Farnese, Duchess of Urbino

Vittoria Farnese
Vittoria Farnese, Duchess of Urbino