Home History Books Weblog Extras about kleio.org

Deutsche Seite

The Polish Royal House

Bona Maria Sforza

Stefan Batory, King of Poland